Kuch Kuch Hota Hai, 1998.

Kuch Kuch Hota Hai, 1998.