Shahrukh Khan, Khabi Khushi Khabie Gham, 2001.

Shahrukh Khan, Khabi Khushi Khabie Gham, 2001.