Kareena Kapoor, Khabi Khushi Khabie Gham, 2001…

Kareena Kapoor, Khabi Khushi Khabie Gham, 2001.