“Summer Palace” – Elle India 2013P…

“Summer Palace” – Elle India 2013
Photography: Tarun Vishwa
Models: Archana Akil Kumar & Rasika Navare