Dhagali lagali kala, pani them them gala.

Dhagali lagali kala, pani them them gala.