Dhagali lagali kala, pani them them gala. Dh…

Dhagali lagali kala, pani them them gala. Dhagali lagali kala, pani them them gala.